Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2013)0377Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2013)0377

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013 w odniesieniu do technicznego wykonania Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
(EP-PE_TC1-COD(2013)0377)

16.4.2014

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: