Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2013)0377Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2013)0377

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 16 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om ändring av förordning (EU) nr 525/2013 vad gäller det tekniska genomförandet av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar)
(EP-PE_TC1-COD(2013)0377)

16.4.2014

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: