Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2013)0390Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2013)0390

  ***I
  ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
  приета на първо четене на 8 юли 2015 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2015/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2008/94/EО, 2009/38/EО и 2002/14/EО на Европейския парламент и на Съвета и на директиви 98/59/EО и 2001/23/EО на Съвета относно морските лица
  (EP-PE_TC1-COD(2013)0390)

  8.7.2015

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: