Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC1-COD(2013)0390Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC1-COD(2013)0390

  ***I
  ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
  που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 8 Ιουλίου 2015 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2015/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τις οδηγίες 2008/94/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ και 2002/14/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τις οδηγίες 98/59/ΕΚ και 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους ναυτικούς
  (EP-PE_TC1-COD(2013)0390)

  8.7.2015

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: