Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2013)0398Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2013)0398

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 15 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland och om upphävande av förordning (EG) nr 3/2008
(EP-PE_TC1-COD(2013)0398)

15.4.2014

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: