Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2013)0442Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2013)0442

  ***I
  EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
  fastlagt ved førstebehandlingen den 7. oktober 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/... om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg
  (EP-PE_TC1-COD(2013)0442)

  7.10.2015

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: