Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2013)0442Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2013)0442

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 7. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/... par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām
(EP-PE_TC1-COD(2013)0442)

7.10.2015

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: