Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2013)0443Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2013)0443

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 23 ноември 2016 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО
(EP-PE_TC1-COD(2013)0443)

23.11.2016

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: