Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2013)0812Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2013)0812

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2005/681/SVV o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA)
(EP-PE_TC1-COD(2013)0812)

16.4.2014

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: