Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2014)0005Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2014)0005

  ***I
  ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
  приета на първо четене на 4 октомври 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
  (EP-PE_TC1-COD(2014)0005)

  4.10.2016

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: