Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2014)0005Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2014)0005

  ***I
  EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
  fastlagt ved førstebehandlingen den 4. oktober 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/... om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf
  (EP-PE_TC1-COD(2014)0005)

  4.10.2016

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: