Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2014)0005Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2014)0005

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 4. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/..., ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai
(EP-PE_TC1-COD(2014)0005)

4.10.2016

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: