Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2014)0005Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2014)0005

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 4. októbra 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie
(EP-PE_TC1-COD(2014)0005)

4.10.2016

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: