Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2014)0014Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2014)0014

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 8. marts 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/… om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 og (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, bananer og mælk i uddannelsesinstitutioner
(EP-PE_TC1-COD(2014)0014)

8.3.2016

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: