Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2014)0032Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2014)0032

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 12 април 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014, директиви на Съвета 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни („Регламент относно разплодните животни“)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0032)

12.4.2016

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: