Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2014)0032Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2014)0032

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 12. april 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/... om zootekniske og genealogiske betingelser for avl, handel med og indførsel til Unionen af racerene avlsdyr, hybridavlssvin og avlsmateriale herfra og om ændring af forordning (EU) nr. 652/2014, Rådets direktiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og ophævelse af visse retsakter på området for dyreavl ("dyreavlsforordning")
(EP-PE_TC1-COD(2014)0032)

12.4.2016

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: