Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2014)0032Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2014)0032

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 12. travnja 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o zootehničkim i genealoškim uvjetima za uzgoj, trgovinu uzgojno valjanim životinjama čistih pasmina, uzgojno valjanim hibridnim svinjama i njihovim zametnim proizvodima kao i njihovom ulasku u Uniju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 652/2014, direktiva Vijeća 89/608/EEZ i 90/425/EEZ i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Uredba o uzgoju životinja”)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0032)

12.4.2016

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: