Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2014)0032Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2014)0032

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 12. apríla 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o zootechnických a genealogických podmienkach na plemenitbu čistokrvných plemenných zvierat, hybridných plemenných ošípaných a ich zárodočných produktov a na obchodovanie s nimi a ich vstup do Únie a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 652/2014, smernice Rady 89/608/EHS a 90/452/EHS a zrušujú určité akty v oblasti plemenitby zvierat („nariadenie o plemenitbe zvierat“)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0032)

12.4.2016

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: