Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2014)0100Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2014)0100

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 19 април 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета
(EP-PE_TC1-COD(2014)0100)

19.4.2018

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: