Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2014)0100Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2014)0100

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 19. april 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007
(EP-PE_TC1-COD(2014)0100)

19.4.2018

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: