Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2014)0100Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2014)0100

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 19. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/...par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007
(EP-PE_TC1-COD(2014)0100)

19.4.2018

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: