Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2014)0158Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2014)0158

  ***I
  STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
  usvojeno u prvom čitanju 19. svibnja 2015. radi donošenja Uredbe (EU) 2015/... Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama predviđenim u Sporazumu između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije (kodificirani tekst)
  (EP-PE_TC1-COD(2014)0158)

  19.5.2015

  Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: