Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2014)0175Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2014)0175

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 12. december 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../... om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (kodifikation)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0175)

12.12.2017

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: