Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2014)0175Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2014)0175

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2017 m. gruodžio 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) .../..., nustatantį papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams (kodifikuota redakcija)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0175)

12.12.2017

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: