Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2014)0177Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2014)0177

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2015 m. balandžio 29 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/... dėl tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios Sąjungos importo taisyklės, bendrųjų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (nauja redakcija)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0177)

29.4.2015

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: