Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2014)0177Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2014)0177

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 29. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/... par kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Savienībā (pārstrādāta redakcija)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0177)

29.4.2015

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: