Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2014)0217Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2014)0217

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 29 октомври 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL), и за замяна и отмяна на Решение 2005/681/ПВР на Съвета
(EP-PE_TC1-COD(2014)0217)

29.10.2015

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: