Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2014)0217Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2014)0217

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 29. oktober 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2015/... om Den Europæiske Unions agentur for uddannelse inden for retshåndhævelse (Cepol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2005/681/RIA
(EP-PE_TC1-COD(2014)0217)

29.10.2015

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: