Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2014)0217Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2014)0217

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 29. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/... par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (CEPOL) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2005/681/TI
(EP-PE_TC1-COD(2014)0217)

29.10.2015

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: