Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2014)0217Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2014)0217

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 29. októbra 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/... o Agentúre Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a ktorým sa nahrádza a zrušuje rozhodnutie Rady 2005/681/SVV
(EP-PE_TC1-COD(2014)0217)

29.10.2015

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: