Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2014)0250Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2014)0250

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 55/2008 om indførelse af autonome handelspræferencer for Republikken Moldova
(EP-PE_TC1-COD(2014)0250)

17.12.2014

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: