Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2014)0268Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2014)0268

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 5 юли 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника, за изменение на регламенти (EС) № 1024/2012 и (EС) № 167/2013 и за изменение и отмяна на Директива 97/68/EО
(EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

5.7.2016

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: