Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2014)0268Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2014)0268

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 5. juli 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/... om krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikkevejgående maskiner, om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om ændring og ophævelse af direktiv 97/68/EF
(EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

5.7.2016

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: