Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2014)0268Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2014)0268

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 5. srpnja 2016. radi donošenja Uredbe (EU) 2016/... Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima koji se odnose na ograničenja emisija plinovitih i krutih onečišćujućih tvari i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve, o izmjeni uredbi (EU) br. 1024/2012 i (EU) br. 167/2013 te o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 97/68/EZ
(EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

5.7.2016

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: