Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2014)0268Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2014)0268

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2016 m. liepos 5 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/... dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB
(EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

5.7.2016

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: