Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2014)0268Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2014)0268

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 5. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/... par prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1024/2012 un (ES) Nr. 167/2013 un groza un atceļ Direktīvu 97/68/EK
(EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

5.7.2016

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: