Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2014)0309Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2014)0309

  ***I
  ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
  приета на първо четене на 10 май 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (кодифициран текст)
  (EP-PE_TC1-COD(2014)0309)

  10.5.2016

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: