Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2014)0309Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2014)0309

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 10. maj 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/… om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (kodifikation)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0309)

10.5.2016

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: