Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2014)0334Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2014)0334

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 29 април 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (EС) 2015/…на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (EИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни
(EP-PE_TC1-COD(2014)0334)

29.4.2015

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: