Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2014)0334Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2014)0334

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 29. april 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/… om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande
(EP-PE_TC1-COD(2014)0334)

29.4.2015

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: