Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC1-COD(2014)0334Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC1-COD(2014)0334

***I
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Απριλίου 2015 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2015/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 3030/93 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών
(EP-PE_TC1-COD(2014)0334)

29.4.2015

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: