Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2014)0334Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2014)0334

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 29. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/..., ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm
(EP-PE_TC1-COD(2014)0334)

29.4.2015

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: