Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2014)0334Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2014)0334

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 29. apríla 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/..., ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín
(EP-PE_TC1-COD(2014)0334)

29.4.2015

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: