Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2014)0346Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2014)0346

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2016 m. kovo 8 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/... dėl suderintų vartotojų kainų indeksų ir būsto kainų indekso, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2494/95
(EP-PE_TC1-COD(2014)0346)

8.3.2016

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: