Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2015)0026Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2015)0026

  ***I
  EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
  fastlagt ved førstebehandlingen den 29. april 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/... om ændring af forordning nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår en forhøjelse af det første forfinansieringsbeløb, der udbetales til operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet
  (EP-PE_TC1-COD(2015)0026)

  29.4.2015

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: