Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2015)0096Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2015)0096

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 23. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/... par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 302/2009
(EP-PE_TC1-COD(2015)0096)

23.6.2016

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: