Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2015)0225Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2015)0225

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 26. oktober 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber
(EP-PE_TC1-COD(2015)0225)

26.10.2017

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: