Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2015)0225Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2015)0225

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 26. októbra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti
(EP-PE_TC1-COD(2015)0225)

26.10.2017

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: