Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2015)0226Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2015)0226

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 26 октомври 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС, и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012
(EP-PE_TC1-COD(2015)0226)

26.10.2017

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: