Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2015)0226Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2015)0226

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 26. oktober 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012
(EP-PE_TC1-COD(2015)0226)

26.10.2017

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: